NPK chuyên chè Sơn Trang

112,000đ

Các thành phần:

Ðạm tổng số (N):8%

Lân hữu hiệu (P2O5): 7%

Kali hữu hiệu (K2O):  3%

Lưu huỳnh (S): 8%

Độ ẩm (Dạng rắn): 5%

Và các nguyên tố trung vi lượng cần thiết khác khác …

Hướng dẫn sử dụng:

- Cây chè: 16 - 18kg/sào (Bắc Bộ)/lần bón.

- Rau màu: 10 - 12kg/sào.

-  Cây công nghiệp: 1,5kg - 2kg/gốc chia nhiều lần bón.

Số lượng :