Phân bón Trùn quế
2,500đ
QL giá thể, 10kg
3,000đ
HA giá thể, 10kg
3,500đ
Lân Lâm Thao
3,600đ
QL HCVS01
4,000đ
QL 01 HCVS chè, 25kg ( Bột)
Out of stock
ST Lân canxi, 25kg
4,400đ
MT canxi magie MT17, 9-9, 50kg
4,600đ
QL SH03 viên, 25kg/bao
Out of stock
QL 01 HCVS chè, 25kg ( Viên)
4,800đ
MT hữu cơ cá, 25kg
5,000đ
QL HCSH chè 04, 25kg
5,400đ
PIV phân 51038, 25kg
6,000đ
ST chuyên chè, 25kg ( 3 màu)
6,000đ
PIV 5.10.3 Hà Bắc, 25kg
Out of stock
QL Trichoderma 25kg
6,000đ
QL HCK KH06, 25kg
6,400đ
ST 5.10.3, 25kg
6,400đ
ST 12.5.10
6,400đ
ST 5.10.3, 50kg
6,400đ